А П Е Л А Т И В Е Н   С Ъ Д   -  В Е Л И К О   Т Ъ Р Н О В О

Гр..Велико Търново 5000, ул.Васил Левски” № 16,тел. 062/600-732, факс 062/600-731,

                                                                                                                     E-mail vtas@abv.bg

 

 

 

 

 

 

                                                        УТВЪРЖДАВАМ:

 

                            ЯНКО ЯНЕВ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД

           ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

ОТНОСНО

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

 

 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 АПЕЛАТИВЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 16

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. Велико Търново,

 03. 11. 2015 година

 

 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 

         Съгласно Заповед 455/03.11.2015 на Административния ръководител-Председател на Апелативен съд гр. Велико Търново,  чл. 14 ал. 4, т. 2 във връзка с Глава осем „а” от ЗОП, Апелативен съд Велико Търново Ви кани да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Апелативен съд Велико Търново”.

 

 

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

 

.

1. Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации:

     1.1. Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Апелативен съд гр. Велико Търново – 1 брой

1.2. Техническа спецификация:

 

Изискуем минимум на технически параметри и оборудване:

 

-          Тип на купето:седан“ -  4 врати

-          Места: 4 + 1

-          Тип двигател: бензин, с обем не помалко от 1500 куб. см. и мощност не помалка от 150 к. с.

-          Задвижване: предно

-          Трансмисия: механична с не помалко от 6 + 1 задна предавка

-          Екологична норма: EVRO

-          СО2 емисия: от 130 до 150 г/км

-          Гаранция: обща гаранция от 4 или повече години или 100 000 км., което събитие настъпи първо

-          Цвят: тъмно сив/черен

-          Модел: след 2014 г.

-          Срок на доставката: до 15.12.2015 г.

Минимално изискуемо оборудване:

-          Волан с усилвател и регулиране на височината

-          Поне 4 въздушни възглавници

-          Климатроник

-          Централно заключване

-          Имобилайзер

-          Аларма

-          Радио и CD плейър

-          Система за помощ при паркиране назад /камера или парктроник/

-          Антиблокираща система

-          Тракшън контрол

-          Дневни светлини

-          Предни и задни електрически стъкла

-          Електрически огледала /прибиране и подгряване/

 

2.    Финансов ресурс:

Стойността на обществената поръчка е в размер на 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди) лева с  ДДС. Общата стойност на доставката не може да надхвърля средствата, определени в посочения размер. Предложения, които надвишават прогнозната стойност, ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата.

Финансирането на обществената поръчка е със средства от бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за  2015 г.

3.    Изисквания към изпълнението

3.1. Лекият автомобил, който ще бъде доставен, да е фабрично нов и да отговаря на всички параметри, посочени в Техническата спецификация. Автомобилът следва да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация.

3.2. Участниците следва да осигурят сервизно обслужване на автомобила по време на гаранционния срок.

 

4.         Гаранционни и сервизни условия

4.1. Участниците следва да предложат обща гаранция на автомобила от 4 или повече години или 100 000 км пробег, което събитие настъпи първо.

4.2. Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяна на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на автомобила от местоположението му при Възложителя, когато не може да се придвижи на собствен ход, до оторизирания сервиз по време на гаранционния срок, са за сметка на Изпълнителя.

4.3. За предложения от участника лек автомобил да има  оторизирани сервизи за гаранционно обслужване на територията на Република България, вкл. и в гр. Велико Търново.

 

 

5. Критерий за оценка на предложенията – „икономическа най-изгодна оферта”

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания и условия на Възложителя.

Оценяването ще се извършва при следните показатели за оценка:

5.1. Предложена цена (Ц)максимален брой точки55

                         

            Ц мин.

Ц= --------------- х 55

             Ц уч.

 

където:

Ц мин. е най-ниската предложена цена

Ц уч. е предлаганата от съответния участник цена

Предлаганата от участниците цена следва да бъде крайна и да включва задължителното и/или допълнителното оборудване.

 

5.2. Техническа оценка (ТО) – максимален брой точки45

Офертите на всички участници следва да съдържат задължителното оборудване, посочено по-горе.

Възложителят ще оценява като предимствовсяко предложено допълнително оборудване, както следва:

-         Безплатно периодично сервизно обслужване на автомобилапредимство (3 т.)

-         Тонирани (затъмнени) стъкла – предимство (1 т.)

-          Темпомат (Круиз-контрол)предимство (2 т.)

-         Фарове за мъгла (предни и задни)предимство (2 т.)

-         Измиване на фароветепредимство (1 т.)

-         Сензор за дъждпредимство (1 т.)

-         Регулиране височината /автоматично изравняване на фаровете - предимство (2 т.)

-         Вътрешно огледало с бленда или функция против заслепяванепредимство (2 т.)

-         Електрическо регулиране на предните седалки (2 т.)

-         Адаптивни биксенонови фаровепредимство (2 т.)

-         Лумбални опори на предните седалкипредимство (1 т.)

-         Ел. ръчна спирачка предимство (1 т.)

-         Делима задна седалка 60/40 – предимство (1 т.)

-         Сенници с осветление и огледалапредимство (1 т.)

-         Отделение или поставки за напитки в задния отсекпредимство (1 т.)

-         Ел. сгъваеми огледалапредимство (2 т.)

-         Парктроникпредемство (2 т.)

-         Камера за задно виждане – предимство (3 т.)

-          Навигационна системапредимство (6 т.)

-         Алуминиеви джанти 17 и повече цолапредимство (1 т.)

-         Асистент за потегляне на наклон – предимство (1 т.)

-          Други системи за безопасност – предимство (5 т.)

-          Звукова сигнализация за светлини и незакопчан волан предимство (1 т.)

-          Триъгълник и аптечкапредимство (1 т.)

 

ТО е равна на сбора от посочените предимства

 

Изчисляване на крайния резултат:

Комплексната максимална оценка (КО) е 100 точки.

 

Комплексната оценка се получава като сбор от  предложената цена (Ц) и техническата оценка (ТО):

  КО = Ц + ТО

Класирането се извършва, като на първо място се класира участникът, получил най-висока Комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред. В случай, че оценките на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий в същото заседание, след което избира изпълнителя между класираните на първо място оферти.

 

Забележка: Всички изчисления ще бъдат извършвани от комисията с точност до втория знак след десетичната запетая.

 

   6. Условия и начин на плащане

6.1. Заплащането ще се извършва след приемане на доставката с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни,  и предоставена от страна на доставчика фактура, подписана от определено от възложителя длъжностно лице.

6.2. Дължимата от Възложителя сума ще се заплаща по банков път, в срок до 15 дни след представянето на фактурата, в български левове, с платежно нареждане по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

 

7. Срок на валидност на предложенията60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

 

8. Срок и място на доставка до 15.12.2015 г. (включително) в гр. Велико Търново.

 

 

ІII. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

1. Условия за участие в процедурата

 

 1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2,  т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. За целта участниците попълват декларация по образец на Възложителя, която представя в офертата си.

1.2. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата.

1.3. Деклариране на обстоятелства по чл. 33, ал.4 от ЗОП относно данни в офертата на изпълнителя, които имат конфиденциален характер.

1.4. Деклариране приемането на обстоятелствата в проекта за договор от участниците в процедурата.

1.5. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличие на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие.

1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в публичната покана и документацията за участие в обществената поръчка.

1.7. Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

1.8. Участниците следва да имат предвид, че при сключване на договор, определеният за изпълнител следва да предостави следните документи:

1.8.1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т.е. че участникът не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.);

1.8.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, с която да декларира, че: няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

1.8.3. Участниците следва да имат предвид забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, съгласно която: „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, се забранява пряко или косвено: т. 8. участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим”. При сключване на договор, определеният за изпълнител следва да предостави декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

2. Изисквания към участниците:

 

2.1. Участниците да са официални представители или вносители на производител на предлаганата марка автомобили за територията на Р България или оторизиран от вносителя дилър с права за продажба и сервиз на територията на страната.

2.2. Възложителите да представят списък на оторизираните сервизи на територията на Р България, в които може да се осъществява гаранционната поддръжка на автомобила.

 

ІV. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 

Заинтересованите лица могат да се запознаят с пълния пакет документация за участие на сайта на Апелативен съд Велико Търновораздел „Профил на купувача” – http://vtac.court-bg.org

 

 

V. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 

Офертите следва да бъдат представени до 13.11.2015 година включително в деловодството на Апелативен съд гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16, трети етаж на Съдебната палата, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Съдържанието на офертите се представя в запечатан непрозрачен плик от участника в процедурата, или упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на предмета на поръчката.

При приемането на офертите върху плика се отбелязват поредният номер; датата и часът на получаването, като данните се записват във входащия регистър, за което на приносителя се издава документ.

 Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат за участие в процедурата и ще се връщат незабавно на участниците.

 

 

Офертата за участие в процедурата трябва да съдържа:

 

1. Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника;

2. Оферта; срок на валидност на офертата – Приложение № 1;

3. Техническо предложение – Приложение № 2;

4. Ценово предложение – Приложение № 3;

5. Административни сведения за участника – Приложение № 4;

6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2,  т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Приложение № 5;

7 Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6;

8 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7;

9.Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 8

10. Проект на договор – Приложение № 9.

11. Декларация за приемане на изискванията на възложителя и условията на проекта на договор – Приложение № 10;

12. Удостоверение от Търговския регистър за актуално състояние

13. Документ, че участникът е официален представител или вносител на производител на предлаганата марка автомобили за територията на Р България, или оторизиран от вносителя дилър с права за продажба и сервиз на територията на страната.

14.Списък с оторизираните сервизи на територията на Р България, в които може да се осъществява гаранционната поддръжка на автомобила.

    

 Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя в срока, указан в Публичната покана.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

 

 

VІ. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в заседателната зала на Апелативен съд гр. Велико Търново на 16 ноември 2015 година от 10.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на Съдебната палата гр. Велико Търново.

 

 

 

 

 

VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ: от 1 до 10 включително.