УТВЪРЖДАВАМ:

ЯНКО ЯНЕВ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

ОТНОСНО

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР  ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2016 ГОДИНА НА  АПЕЛАТИВЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 АПЕЛАТИВЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 16

 

                 

 

 

Гр. Велико Търново,

15. 02. 2016 година

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За възлагане на обществена поръчка за услуга чрез публична покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2016 година на  Апелативен съд гр. Велико Търново”

 

І. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Възлагане на обществена поръчка за  услуга чрез публична покана с предмет „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за календарната 2016 година на  Апелативен съд Велико Търново ”

2. Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя, да отпечатва и предоставя  ваучери за храна с нормативно установена защита, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал.2 от  Наредба № 7/09.07.2003 г. издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите.

3. Заявените ваучери за храна ще се отпечатват с номинал от 1, 2, 5 и 10 лева.

4. Количествата на необходимите номинали и брой ваучери за храна ще бъдат заявявани  чрез писмена заявка месечно от възложителя до оператора, като операторът като изпълнител по договора  не може да налага ограничения в броя на заявките на възложителя за годината.

5.  Заплащането на оператора на номиналната стойност на заявените количества ваучери за храна и на възнаграждението по  отпечатване  им, ще се извършва по банков път, след издаване на проформа фактура, при потвърдена заявка от страна на изпълнителя.

6. Стойността на ваучерите за един служител месечно  ще възлиза на около 48 лева, при средна щатна численост  40 човека.

7.Прогнозен обем на ваучерите за храна, които ще бъдат отпечатани за 2016 година – 4700 броя.

8. Предлаганата цена за отпечатване и доставка на ваучерите за храна на адреса на възложителя: гр. Велико Търново ул. „Васил Левски” № 16, следва да бъде окончателна за целия срок на договора, независимо от броя на заявките и номиналната стойност на поръчаните за отпечатване и доставка ваучери, включваща всички разходи за отпечатване и доставяне на ваучерите и с ДДС.

9. Предоставянето на хранителни продукти срещу представените от ползвателите ваучери за храна става в търговските обекти, посочени от оператора, с които той има сключени договори за доставчик на храни.

10. За обща стойност на договора ще се приема ориентировъчна номинална стойност на поръчаните ваучери за 2016 година, сумирана с разходите за отпечатване и предоставяне на ваучери, съгласно предложението на изпълнителя, която възлиза в размер на около 25000 лева с ДДС.

11.  Крайната стойност на поръчката се формира на база единични цени от приетото ценово предложение и действително поръчаните и отпечатани ваучери за годината.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ

 

1. Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите, да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл. 5, вр. с чл. 9,ал.4  от същата Наредба към датата на процедурата и да не е в процедура на отнемане на разрешението му за осъществяване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна.

2. Операторът да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката.

3.Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал.2 от Наредбата, като  участниците в процедурата представят списък на обектите за област Велико Търново, с които имат сключени договори. Търговските обекти следва да са най-малко десет на брой, като поне три от тях са магазини на големи търговски вериги. На възложителя следва да се представят списъци с търговските обекти, съдържащи точния адрес на местонахождението им.

4.Участниците в процедурата следва да имат минимум три изпълнени поръчки със сходен предмет през предходната година.

5.Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност, да могат да се използват като валидно платежно средство в срок до края на календарната  2016 година, но не по-кратък от 30 календарни дни, считано от датата на доставяне.

6.Участниците да са  обвързани с предложенията си за период не по-кратък от 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7.Ваучерите за храна следва да се доставят в Апелативен съд гр. Велико Търново ул. „Васил Левски” № 16 опаковани в защитени пликове, като се предоставят на определеното от възложителя лице, като оператора гарантира сигурността и сроковете на доставка. Доставката на ваучерите се извършва в срок до 3 работни дни от датата на плащането, като при доставката оператора предава на възложителя и оригиналната фактура.

8.Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията за деклариране на обстоятелства по по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП.се прилагат и за подизпълнителите.

 

ІII. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

1. Условия за участие в процедурата

 

 1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2,  т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. За целта участниците попълват декларация по образец на Възложителя, която представя в офертата си.

1.2. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата.

1.3. Деклариране на обстоятелства по чл. 33, ал.4 от ЗОП относно данни в офертата на изпълнителя, които имат конфиденциален характер.

1.4. Деклариране приемането на обстоятелствата в проекта за договор от участниците в процедурата.

1.5. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличие на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие.

1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в публичната покана и документацията за участие в обществената поръчка.

1.7. Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

1.8. Участниците следва да имат предвид, че при сключване на договор, определеният за изпълнител следва да предостави следните документи:

1.8.1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т.е. че участникът не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.);

1.8.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, с която да декларира, че: няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

1.8.3. Участниците следва да имат предвид забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, съгласно която: „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, се забранява пряко или косвено: т. 8. участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим”. При сключване на договор, определеният за изпълнител следва да предостави декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

2. Изисквания към участниците:

2.1.Копие от валидно разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгл. чл. 9, ал.4 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ  за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

2.2. Участникът да не е в процедура на отнемане на Разрешение за осъществяване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна

 

ІV. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 

Заинтересованите лица могат да се запознаят с пълния пакет документация за участие на сайта на Апелативен съд Велико Търновораздел „Профил на купувача” – http://vtac.court-bg.org

 

 

V. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 

Оценяването на офертите ще бъде извършено по критерий „най-ниска” предложена цена.

Офертите следва да бъдат представени до 25.02.2016 година включително в деловодството на Апелативен съд гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16, трети етаж на Съдебната палата, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Съдържанието на офертите се представя в запечатан непрозрачен плик от участника в процедурата, или упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на предмета на поръчката.

При приемането на офертите върху плика се отбелязват поредният номер; датата и часът на получаването, като данните се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ.

 Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат за участие в процедурата и ще се връщат незабавно на участниците.

 

 

Офертата за участие в процедурата трябва да съдържа:

 

1. Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника;

2. Оферта; срок на валидност на офертата – Приложение № 1;

3. Техническо предложение – Приложение № 2;

4. Ценово предложение – Приложение № 3;

5. Административни сведения за участника – Приложение № 4;

6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2,  т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Приложение № 5;

7 Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6;

8 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7;

9.Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 8

10. Декларация за участие на подизпълнители Приложение № 9

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Приложение № 10 (при участие на подизпълнители)

12. Декларация, че участникът не е в процедура на отнемане на разрешение за осъществяване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна. Приложение № 11

13. Проект за договор – Приложение № 12

14. Декларация за приемане на изискванията на възложителя и условията на проекта на договор – Приложение № 13;

15. Копие от  разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгл. чл. 9, ал.4 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и  МФ  за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

16.Списък с търговските обекти, с които участникът има сключени договори (най-малко десет на брой, от които три големи търговски вериги)

17. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (ако е приложимо)

      18. Доказателства, че участникът в процедурата има минимум три изпълнени поръчки със сходен предмет през предходната година.

 Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя в срока, указан в Публичната покана.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

 

 

VІ. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в заседателната зала на Апелативен съд гр. Велико Търново на 26 февруари 2016 година от 10.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на Съдебната палата гр. Велико Търново.

VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ: от 1 до 13 включително.