З А П О В Е Д

No 61

гр. Велико Търново, 12.02. 2016 година

 

за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки

 

Янко Янев – Административен ръководител - Председател на Апелативен съд - Велико Търново, като взех предвид  решението на Общото събрание на съдиите и служителите от Апелативен съд гр. Велико Търново  средствата за СБКО за  2016 година да бъдат изразходвани във вид на ваучери за храна,  намирам, че е необходимо провеждане на процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за избор на доставчик на ваучери за храна за 2016 година, и  с оглед стойността на услугата с прогнозна стойност 25000  лева с ДДС, на основание чл. 101а и сл. във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки и чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Откривам процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:   Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2016 година на  Апелативен съд гр. Велико Търново.

2. Да се публикува публична покана на Портала за обществени поръчки и в Профила на купувача на Апелативен съд - Велико Търново от системния администратор, както и да се изпрати съобщение до средствата за масово осведомяване - БНР, БТА, БТВ, Нова ТВ, вестник „24 часа” и вестник „Труд”, както и на фирми, притежаващи валидно разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгл. чл. 9, ал.4 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, за  събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2016 година на  Апелативен съд гр. Велико Търново”.

Съобщението  не може да  съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.

3. Срок за публикуване – не по късно от 15 февруари 2016 година

4. Изисквания към изпълнението:

След заявка от възложителя отпечатване и предоставяне на ваучери за храна с нормативно установена защита, отговарящи на изискванията на  чл. 22,ал.2 от  Наредба № 7/09.07.2003 г.,  на съдиите и съдебните служители от Апелативен съд гр. Велико Търново. Ваучерите за храна ще бъдат за календарната 2016 година. Заявените ваучери за храна ще се отпечатват с номинал от 1, 2, 5 и 10 лева. Количествата на необходимите номинали и брой ваучери за храна ще бъдат заявявани  месечно, чрез писмена заявка. Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 г.и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор, съгласно чл. 5, вр. с чл. 9,ал.4  от същата наредба. Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал.2 от Наредбата, като  участниците в процедурата представят списък на обектите за област Велико Търново, с които имат сключени договори.

 

5. Условия и начин на плащане:

Заплащането на заявените количества ваучери и на възнаграждението за отпечатване и доставка  на оператора ще се извършва по банков път, след издаване на проформа фактура, при потвърдена заявка от страна на изпълнителя.

 

6. Изисквания към участниците:

Да притежават валидно разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгл. чл. 9, ал.4 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г.  МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, както и да не са в процедура по отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна.

 

7. Представяне на офертата:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва:

7.1. Данни за лицето, което прави предложението (представяне на участника, по  образец);

7.3. Техническо предложение (по образец);

7.4 .Ценово предложение (по образец);

7.5. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7.6.Копие от валидно разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгл. чл. 9, ал.4 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

7.7.  Списък с  броя и наименованията на търговските обекти в област Велико Търново приемащи ваучери за храна , отпечатани от участника.

7.8. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

7.9. Проект на договор, подписан от участника (по образец).

7.10. Декларация за приемане на условията в проекта за договор.

8. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”

9. Срок за получаване на офертите  - до 25 февруари 2016 год. включително.

10. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника в процедурата, или упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на предмета на поръчката.

 При приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, като данните се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат за участие в процедурата и ще се връщат незабавно на участниците.

Офертите следва да бъдат представени до 25 февруари 2016 год. включително  в деловодството на  Апелативен съд гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16, трети етаж на Съдебната палата, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

11. При сключването на договор класираният на първо място участник представя:

11.1. Документи, издадени от компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

11.2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.,5 от ЗОП.

12. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в Заседателната зала на Апелативен съд гр. Велико Търново на 26 февруари 2016 година от 10.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово  осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на Съдебната палата в гр. Велико Търново.

13. С настоящата заповед одобрявам съдържанието на публичната покана и приложенията към нея, техническата спецификация и проекта на договор.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО: /п/ Янко Янев

                                         

 

Изготвил

Съдебен администратор: Д.Узунова