З А П О В Е Д

No 455

гр. Велико Търново, 03.11.2015 година

 

за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки

 

Янко Янев – Административен ръководител - Председател на Апелативен съд - Велико Търново, като взех предвид  необходимостта от закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Апелативен съд - Велико Търново, отговарящо на съвременните изисквания, по отношение на експлоатационни разходи и разход на гориво, Решението на Висш съдебен съвет по т. 66.2 - протокол № 52, от заседание, проведено на 22 октомври 2015 год., намирам, че е необходимо провеждане на процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за избор на доставчик, за да се гарантира избор на изпълнител по такъв договор, предложил икономически най-изгодна оферта.

и  с оглед стойността на доставката, определена на 45 000 лева с ДДС, на основание чл. 101а и сл. във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки и чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Откривам процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Апелативен съд – Велико Търново”.

2. Да се публикува публична покана на Портала за обществени поръчки и в Профила на купувача на Апелативен съд - Велико Търново от системния администратор, както и да се изпрати съобщение до средствата за масово осведомяване - БНР, БТА, БТВ, Нова ТВ, вестник „24 часа” и вестник „Труд”, както и на представителствата на производители на автомобили на територията на гр. Велико Търново, за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Апелативен съд - Велико Търново”, съгласно техническата спецификация, неразделна част от поканата. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.

3. Срок за публикуване – не по късно от 3 ноември 2015 година.

4. Изисквания към изпълнението:

Лекият автомобил, който ще бъде доставен, да е фабрично нов и да отговаря на всички параметри, посочени в Техническата спецификация.

5. Условия и начин на плащане:

5.1.Заплащането ще се извърши въз основа на предоставена от страна на Доставчика фактура, подписана от определено от Възложителя длъжностно лице.

5.2. Дължимата сума се заплаща по банков път, в срок до 15 дни след представянето на фактурата, в български левове, с платежно нареждане по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

6. Изисквания към участниците:

Участниците да са официални представители или вносители на производител на предлаганата марка автомобили за територията на Р България или оторизиран от вносителя дилър с права за продажба и сервиз на територията на страната.

7. Представяне на офертата:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва:

7.1. Данни за лицето, което прави предложението (представяне на участника, по  образец);

7.2. Удостоверение от Търговския регистър за актуално състояние;

7.3. Техническо предложение (по образец);

7.4 .Ценово предложение (по образец);

7.5. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7.6. Документ, че участникът е официален представител или вносител на производител на предлаганата марка автомобили за територията на Р България или оторизиран от вносителя дилър с права за продажба и сервиз на територията на страната.

7.7. Списък на оторизираните сервизи на територията на Р България, в които може да се осъществява гаранционната поддръжка на автомобила.

7.8. Гаранционни срокове.

7.9. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

7.10. Срок на изпълнение на поръчката.

7.11. Проект на договор, подписан от участника (по образец).

7.12. Декларация за приемане на условията в проекта за договор.

8. Критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”

9. Срок за получаване на офертите  - до 13.11.2015 год. включително.

10. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника в процедурата или упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на предмета на поръчката.

 При приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер; датата и часът на получаването, като данните се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат за участие в процедурата и ще се връщат незабавно на участниците.

Офертите следва да бъдат представени до 13.11.2015 год. включително  в деловодството на  Апелативен съд гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16, трети етаж на Съдебната палата всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

11. При сключването на договор класираният на първо място участник представя:

11.1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

11.2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.,5 от ЗОП.

12. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в Заседателната зала на Апелативен съд гр. Велико Търново на 16 ноември 2015 година от 10.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово  осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на Съдебната палата в гр. Велико Търново.

13. С настоящата заповед одобрявам съдържанието на публичната покана и приложенията към нея, техническата спецификация и проекта на договор.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

                                          /Янко Янев/

 

 

Изготвил

Съдебен администратор: