ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки в Апелативен съд гр. Велико Търново

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържането на профила на купувача в Апелативен съд гр. Велико Търново

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТЪРГОВСКА БАНКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Настоящата документация е изготвена на основание чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси, във връзка Решение от 22.06.2005 г., протокол № 20 на Висшия съдебен съвет, която дава възможност на Кандидатите да се запознаят с условията за участие в процедурата и реда за нейното провеждане.

 

Съдържание:

1. Заповед на Административния ръководител на Апелативен съд – Велико Търново за откриване на процедура за избор на търговска банка, за обслужване транзитната сметка, сметката за наличности и набирателната сметка на Апелативен съд - Велико Търново.

2. Указания за участие в процедурата;

3. Методика за оценяване на предложенията;

4. Образец на предложение за участие;

5. Образец на Покана;

6. Образец на административни сведения;

18.02.2019

Уведомление за резултат

 

 

Процедура за избор на фирма за извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги
за нуждите на Апелативен съд гр. Велико Търново

ЗАПОВЕД

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54 от ЗОП
Декларация за липса на свързаност с друг участник

Декларация за срок на валидност на офертата
Декларация чл. 66  ал. 2 от ЗОП

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9050391

15.02.2016 г. 

Апелативен съд - Велико Търново

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна с нормативно установена защита за 2016 година, след заявка от възложителя Апелативен съд гр. Велико Търново, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003 година за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

25.02.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заповед

Оферта; срок на валидност на офертата – Приложение № 1;
Техническо предложение – Приложение № 2;
Ценово предложение – Приложение № 3;
Административни сведения за участника – Приложение № 4;
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Приложение № 5;
Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7;
Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 8
Декларация за участие на подизпълнители Приложение № 9
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Приложение № 10 (при участие на подизпълнители)
Декларация, че участникът не е в процедура на отнемане на разрешение за осъществяване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна. Приложение № 11
Проект за договор – Приложение № 12
Декларация за приемане на изискванията на възложителя и условията на проекта на договор – Приложение № 13;

01.03.2016

Протокол на комисия

 

Решение за прекратяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА-Приключила

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9047253

03.11.2015 г.

Апелативен съд - Велико Търново

Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Апелативен съд гр. Велико Търново - 1 бр.

13.11.2015 г.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО”


Заповед

бланки

Оферта; срок на валидност на офертата – Приложение № 1;

Техническо предложение – Приложение № 2;

Ценово предложение – Приложение № 3;

Административни сведения за участника – Приложение № 4;

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2,  т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Приложение № 5;

Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6;

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7;

Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 8

Проект на договор – Приложение № 9.

Декларация за приемане на изискванията на възложителя и условията на проекта на договор – Приложение № 10;


 

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

 

Flag Counter